KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

          Değerli Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. woodmachineworld.com olarak kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi konusuna büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi işleme sürecimiz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) tahtındaki haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.      İşBu Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında aydınlatma metninin amacı, YİM MEDİA Limited Şirketi’nin (Şirket) veri sorumlusu sıfatıyla, www.woodmachineworld.com adresinde yer alan internet sitesinin kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımı, korunması bizim için hayati öneme sahip olması nedeniyle bu konuda gerekli tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

Web sitemiz üzerinden çeşitli kategoriye sahip çeşitli ürünleri satışa çıkaran, bu ürünleri alan alıcılar arasında güvenli hizmet sağlamak amacıyla söz konusu alışverişleri sağlamak, woodmachineworld.com üzerinden belirtilen hususta çeşitli kişisel verileri işlemek durumundadırlar.

1.- Açık Rıza Kapsamındaki Veriler

Veri sahibinin aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir.

1- Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet ve diğer kimlik bilgileri

2- Adres, telefon, elektronik posta adresi bilgileri

3- Kullanım koşullarına aykırı olan site içerisindeki mesajlar

4- İlana konulan ürün bilgileri ve buna ait görsel her türlü kayıt

5- Fatura ve ödeme bilgileri

6.- Firma, mağaza, şube, bayilik, marka ve faaliyet bilgileri

2.- Kişisel verileri saklama süresi

Elde edilen ve işlenen kişisel veriler, üyelik sözleşmesinde belirtilen şartlar ve yükümlülükler uyarınca gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. Bunun yanında elde edilen kişisel veriler üyelik sözleşmesinden doğabilecek her türlü anlaşmazlık durumunda idari ve yargı sürecinin yürütülmesi ile sınırlı kalmak suretiyle zamanaşımı süreleri çerçevesinde veri sorumlusu tarafından saklanacaktır.

3.- Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanması İçin Alınan Tedbirler;
6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 12. maddesine uygun olarak veri güvenliğinin sağlanması için,

-Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
-Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

-Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla lüzumlu olan güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

4.- Kişisel Verileri Koruma Kanunu Gereği Haklarınız:
Veri Sorumlusuna başvurarak,
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

         İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak VERİ SORUMLUSU’ na iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, www.woodmachineworld.com adresinde yer alan yonetim@woodmachineworld.com adresine, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile yapmanız gerekmektedir. Wood Machine World olarak, kişisel verilerinizin hukuka aykırı paylaşımının önlenmesi amacıyla kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Daha detaylı bilgi için 0542 628 61 41 numarayı arayabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılarak tarafınıza bilgi verilecektir. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.